Salgs- og leveringsbetingelser

for Green Graphic ApS


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Green Graphic ApS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1.

Tilbud og aftale

1.1

Tilbud er bindende for Green Graphic ApS i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2

Tilbud gælder kun for det pågældende arbejde og kan ikke overføres til arbejder i henhold til andre eller senere ordre.

1.3

Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Green Graphic ApS. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Green Graphic ApS har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

1.4

Tilbud, hvor maskinfalsning indgår, er betinget af, at maskinfalsning er praktisk mulig, For papir, tryk og udskydninger, som ikke kan forarbejdes i maskine er forudsat af tilbuddet, samt for misforståelser ved mundtlige opgivne udskydninger, er prisen ikke bindende.

1.5

Hvor tilbud er afgivet på ét oplag, er prisen ikke bindende, dersom arbejdet forlanges udført i delleverancer. Hvor acontolevering forlanges, må meromkostning herved dækkes af bestilleren

2.

Pris

2.1

Alle priser er ekskl. Moms

2.2

Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1

Har bestilleren anmodet Green Graphic ApS om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er Green Graphic ApS berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.2.2

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Green Graphic ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3

Såfremt der i tiden frem til leverancen gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4

Priser i fremmede valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Green Graphic ApS forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3

Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Green Graphic ApS berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1

Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet Green Graphic ApS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2

Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4

Ønsker bestilleren, og påtager Green Graphic ApS sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Green Graphic ApS’, betaler bestilleren vederlag herfor udover den aftalte pris.

3.

Levering

3.1

Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Green Graphic ApS’ arbejde er færdigt.

3.2

Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Green Graphic ApS ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Green Graphic ApS leveringsforpligtelser fordyres for Green Graphic ApS, er Green Graphic ApS dog forpligtet til at gennemfører disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde leverandøren ved betaling af den af Green Graphic ApS beregnede merpris.

3.3

Leveringsstedet er Green Graphic ApS’ forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Alt forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning og risiko.
Green Graphic ApS er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning at tegne ønsket transportforsikring.

4.

Betaling

4.1

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 30 dage efter fakturadato.

4.2

Der påløber rente fra forfaldsdagen med Green Graphic ApS’ til enhver tid gældende rente.

4.3

På Green Graphic ApS anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Green Graphic ApS forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4

Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Green Graphic ApS berettiget til delvis fakturering.

5.

Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1

Green Graphic ApS’ skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Green Graphic ApS og må ikke uden Green Graphic ApS’ godkendelse overlades til trediemand.

5.2

Hvad Green Graphic ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejse-værktøj er Green Graphic ApS’ ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3

Det i pkt. 5.2, omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6.

Forsinkelse

 

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7.

Mangler

7.1

Green Graphic ApS har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2

Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3

Green Graphic ApS har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Green Graphic ApS, har Green Graphic ApS ret til en rimelig mer- eller mindre-levering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Green Graphic ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5

Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Green Graphic ApS ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8.

Ansvar

8.1

I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har Green Graphic ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produkti-onen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver omstændighed, som Green Graphic ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelige vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2

Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af
den i pkt. 8.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller mangelfulde udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3

I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler eller det leverede hæfter Green Graphic ApS ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4.

8.4

Green Graphic ApS er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art, sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Green Graphic ApS er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Green Graphic ApS er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestille-rens eller andres produktion, på produkter, der emballe-res i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Green Graphic ApS side er handlet med grov uagtsomhed. Green Graphic ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Green Graphic ApS i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar overfor tredjemand, der rækker uover de fastsatte grænser for Green Graphic ApS ansvar, er bestilleren pligtig til at holde Green Graphic ApS skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5

Green Graphic ApS har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Green Graphic ApS sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren Green Graphic ApS skadesløs for et sådant ansvar.

8.6

Green Graphic ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er Green Graphic ApS’, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jf. pkt. 2.4. Green Graphic ApS er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9.

Underleverandører

 

Green Graphic ApS er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10.

Specielle ansvarsbegrænsninger

10.1

Ved ekspedition af arbejde, som forsendes til flere forskellige adresser, påtager leverandøren sig ikke erstatningsansvar for eventuelle fejlekspeditioner. Modtageren må selv kontrollere, at indholdet er korrekt.

10.2

Ved nummererede arbejder gives ingen garanti for manglende eller dublerede numre. Ved arbejder, som er nummereret ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

11.

Købeloven

 

Dansk lovgivning herunder købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

Green Graphic ApS © 2023 | Industrivej 33 - 7430 Ikast - Tlf. 9725 1811 - Fax 9725 1908 - info@green-graphic.dk                                              Site by Form Agenda